Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:

1) dla jezdni i ciągów pieszo – jezdnych:

         a) przy zajęciu do 50 % szerokości jezdni – 5,00 zł,

         b) przy zajęciu powyżej 50 % szerokości jezdni – 10,00 zł,

2) dla chodników i ścieżek rowerowych – 5,00 zł,

3) dla pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00 zł.

Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia – 0,20 zł.

Roczna stawka opłaty za umieszczenie w pasie drogowym, za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości 100,00 zł.

Roczna stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysokości 5,00 zł.

 

Stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

  1. za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego – 1,00 zł;
  2. za 1 m2 powierzchni reklamy – 3,00 zł

 

Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Radziejów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Załączniki

Nazwa Rozmiar
Uchwała Nr IX 103 2019.pdf 1020 KB pobierz