Rozeznanie cenowe na dostawę i montaż zestawu zabawowego na terenie gminy Radziejów

ROZEZNANIE CENOWE

na dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw na terenie gminy Radziejów

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do zamówienia zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat wstępnej kalkulacji ceny. Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

  1. Dane Zamawiającego

Gmina Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, NIP: 889-14-68-587.

  1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń na zewnętrznym placu zabaw dla dzieci na terenie gminy Radziejów.

2. Szczegółowy opis zamówienia – PROJEKTY Z UŻYCIEM DREWNA BĘDĄ WYKLUCZONE:

Zestaw zabawowy wykonany z pomalowanej proszkowo stali cynkowanej oraz połączeń wykonanych z tworzywa HDPE przeznaczony dla dzieci od 3 do 15 lat z elementami:

- 2 elementy wejścia/wyjścia,

- spiralna zjeżdżalnia rurowa wykonana z polietylenu,

- jedna wieża,

- 2 elementy przejścia typu pomost,

- 2 elementy sprawnościowe typu ścianka wspinaczkowa i przeplotnia (pajęcza sieć)

  1. Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie

1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

2. Składając ofertę, Oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych w procesie postępowania wyłaniającego wykonawcę zamówienia.

  1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty email: budownictwo@ugradziejow.pl lub dostarczona osobiście na adres ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów do 10.05.2023 r. do godziny 15.00.

  1. Opis kryteriów oceny ofert

Do oceny i porównania ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  1. 100% oceny.

Materiał wykonania – projekty z użytym drewnem będą wykluczone.

  1. Termin realizacji

Planowany termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2023 r.

  1. Informacje

Jednocześnie informujemy, że:

- nie zwracamy kosztów przygotowania oferty dla celów niniejszego zapytania;

- niniejsze pismo nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

- nie odsyłamy nadesłanych ofert.

Niniejsze zapytanie ma na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

 

                                                                                                                                                                                             WÓJT GMINY RADZIEJÓW

                                                                                                                                                                                                        Marek Szuszman