PODATKI I OPŁATY LOKALNE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2022 R.

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych:

- 23,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

- 46,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, tzw. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- 21,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość w przypadku, gdy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

*Fakt kompostowania bioodpadów należy zgłosić w Urzędzie Gminy Radziejów poprzez korektę złożonej deklaracji.

Opłatę należy uiszczać w terminie do 25 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Radziejów lub przelewem na rachunek bankowy:

BS Radziejów 28 9549 0001 0002 8756 2000 0023

 

Podatek rolny: kwota 55,50 zł za 1 dt. żyta. Jest to cena żyta ustalona w celach naliczenia podatku rolnego.

Podatek od gruntów:

 1. od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni ……………………..

 

 

 

0,77 zł

 

 1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni …………………………………….

 

 

 

5,17 zł

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni ……

 

 

 

0,27 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni ………………………………

 

Podatek od budynków lub ich części:

 

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,40 zł

 

 

 

0,50 zł

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej ……………………………………………………………………………

 

 

 

19,67 zł

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej ………………………………………………..

 

 

12,04 zł

 1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2 powierzchni użytkowej ……………………………………………………….

 

 

 

 

5,10 zł

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni ………………………….

 

 

4,25 zł

 

Podatek od środków transportowych:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

  1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 598,00 zł
  2. powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie - 1.105,00 zł
  3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.450,00 zł

 

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1380,00

1833,00

13

14

1380,00

1833,00

14

15

1380,00

1833,00

15

 

1380,00

1833,00

Trzy osie

12

17

1792,00

2306,00

17

19

1792,00

2306,00

19

21

1792,00

2306,00

21

23

1792,00

2306,00

23

25

1792,00

2306,00

25

 

1792,00

2306,00

Cztery osie i więcej

12

25

2648,00

3485,00

25

27

2648,00

3485,00

27

29

2648,00

3485,00

29

31

2648,00

3485,00

31

 

2648,00

3485,00

         

 

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

od 3,5tony i poniżej 5,5 ton - 1026,00 zł

od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1202,00 zł

od 9 ton i poniżej 12 ton - 1461,00 zł

 

 1. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

2197,00

2694,00

18

25

2197,00

2694,00

25

31

2197,00

2694,00

31

 

2197,00

2694,00

Trzy osie i więcej

12

40

2197,00

2694,58

40

 

2408,00

3485,00

 

 1. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą podatnika podatku rolnego - 880,00 zł,

 

 1. od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1025,00

1162,00

18

25

1025,00

1162,00

25

 

1025,00

1162,00

Dwie osie

12

28

1244,00

1889,00

28

33

1244,00

1889,00

33

38

1312,00

1896,00

38

 

1377,00

2485,00

Trzy osie i więcej

12

38

1377,00

1818,00

38

 

1377,00

1818,00

 

 1. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem dla kierowcy:

 

  1. mniejszej niż 22 miejsca – 1008,00 zł
  2. równej lub większej niż 22 miejsca – 1223,00 zł

 

NOWE FORMULARZE DOTYCZĄCE PODATKÓW LOKALNYCH

Informujemy, iż 1 lipca 2019 r. wprowadzono nowe ogólnopolskie formularze dotyczące podatków lokalnych tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Powyższe zmiany regulują:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126).

 

Nowe formularze dostępne są do pobrania na stronie

podatki.gov.pl